Strategia de dezvoltare locală integrată pentru Asociația Grupul Local Pescăresc Dunărea de Sud-Vest se implementează în baza contractului de finanțare nerambursabilă nr. 58/ 23.03.2017 semnat de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Direcția Generală Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM 2014-2020 și Asociația Grupul Local Pescăresc Dunărea de Sud Vest.

Zona de implementare

Zona GLP Dunărea de Sud-Vest cuprinde teritoriul a 8 comune din județul Mehedinți, care se întind de-a lungul fluviului Dunărea: HINOVA, DEVESEL, BURILA MARE, GOGOȘU, GRUIA, PRISTOL, GÎRLA MARE și VRATA.

Măsurile de finanțare

M1: Contribuția la valoare adăugată în sectorul de pescuit și acvacultură

 • Obiectiv: Dezvoltarea sectorului de pescuit și acvacultură;
 • Miza intervenției: Măsura contribuie la îndeplinirea Obiectivului a) valoarea adăugată, crearea de locuri de muncă, atragerea tinerilor şi promovarea inovării în toate etapele lanţului de aprovizionare cu produse pescăreşti şi din acvacultură; conform Regulamentului 508/2014 art. 63;
 • Tipuri de acțiuni: achiziţia de unelte de pescuit si ambarcaţiuni pentru furajare, recoltarea şi transportul peştelui; achiziţionarea de echipamente şi instalaţii pentru producerea furajelor; construirea şi dotarea de microunităţi de procesare; centru de vânzare direct către consumatorii finali; crearea sau modernizarea unor centre de procesare/ prelucrare/ semi-pocesare/ comercializare produse tradiționale, dotări, servicii de marketing etc; construirea de noi ferme de acvacultură; investiţii pentru refacerea digurilor, canalelor şi infrastructurii de pescuit, echipamente de pompare, construirea şi modernizarea staţiilor de reproducere; achiziţia de echipamente pentru îndepărtarea mâlului sau menite să prevină depunerea mâlului; realizarea de drumuri şi platforme tehnologice din interiorul fermelor de acvacultură; construirea şi/ sau modernizarea depozitelor de furaje; spații depozitare; promovarea inovării în toate etapele lanţului de aprovizionare cu produse pescăreşti; adăposturi pescărești; spații de procesare și piețe de desfacere a produselor pescărești; achiziţionarea de echipamente în scopul de a proteja fermele împotriva animalelor sălbatice de pradă; amenajarea de standuri şi pontoane pentru pescuitul recreativ-sportiv; software şi sisteme de monitorizare; investiţii în producerea şi utilizarea energiei regenerabile; achiziţionarea de mijloace de transport pentru transportul peştelui viu și proaspăt; achiziţionarea de echipamente şi instalaţii pentru colectarea şi gestionarea deşeurilor din unităţile de acvacultură; pontoane debarcare/acostare; Elaborare studii specifice; alte investiții în sectorul de pescuit și acvacultură.
 • Alocare financiară: 450.000 Euro

M2: Promovarea patrimoniului cultural și a bunăstării sociale

 • Obiectiv: Sprijinirea zonei pescărești, a patrimoniului cultural și conştientizarea comunității locale;
 • Miza intervenției: Măsura contribuie la îndeplinirea Obiectivului d) promovarea bunăstării sociale şi a patrimoniului cultural în zonele de pescuit şi de acvacultură, inclusiv a pescuitului, a acvaculturii şi a patrimoniului cultural maritim; conform Regulamentului 508/2014 art. 63;
 • Tipuri de acțiuni: Reabilitare/ modernizare a obiectivelor de interes cultural, religios sau istoric, de interes turistic; Îmbunătățirea serviciilor de bază în zona pescărească, prin infrastructură, dotare, reabilitare, modernizare, extindere (servicii de sănătate, servicii sociale, educaționale, etc.); Organizarea de festivaluri tematice, concursuri de pescuit, tabere tematice pentru copii; Campanii de promovare a reţetelor gastronomice locale şi tradiţionale; Promovarea potenţialului de dezvoltare al activităţilor legate de pescuit şi acvacultură; Campanii de educare, informare şi conştientizare privind importanţa resurselor piscicole şi activităţilor legate de pescuit pentru dezvoltarea socio-economică a zonei şi promovarea peştelui ca hrană sănătoasă.
 • Alocare financiară: 90.000 Euro

M3: Dezvoltarea FLAG prin diversificare și inovare

 • Obiectiv: Creșterea gradului de dezvoltare socială şi profesională a comunităţii pescăreşti, creşterea competitivităţii economice a zonei și diversificarea economiei locale, sprijinirea inovării;
 • Miza intervenției: Măsura contribuie la îndeplinirea Obiectivului b) sprijinirea diversificării în cadrul sau în afara pescăriilor comerciale, a învăţării pe tot parcursul vieţii şi a creării de locuri de muncă în zonele de pescuit şi acvacultură, conform Regulamentului 508/2014 art. 63;
 • Tipuri de acțiuni: Adăposturi pescărești și alte investiții care creează activități ocupaționale alternative pentru pescari, lucrători în acvacultură și membri familiilor (fabrica hrană de pește, etc.); infrastructură de cazare, agrement cu specific pescăresc (pensiuni, piscine, tabere, parcuri, spații amenajate, pontoane, bărci agrement, s.a.); Alimentație publică (restaurant cu specific pescăresc, cherhana); Organizarea şi desfăşurarea de activități de formare având ca obiective: îmbunătăţirea capacității pescarilor/ acvacultorilor și familiilor acestora, inclusiv dobândirea de noi competenţe, abilităţi de a crea şi administra propriile afaceri cu scopul diversificării activităților și veniturilor; Educațional (activități educaționale etc); Cursuri pentru îmbunătăţirea capacităţii resurselor umane din comunităţile pescăreşti de a dezvolta activităţi în sfera pescărească și alte sectoare de activitate (gastronomie, antreprenoriat, etc.); Alte activităţi de formare, pentru a spori competitivitatea şi a creşte calificările persoanelor angajate și a familiilor acestora;
 • Alocare financiatră: 900.000 Euro

NOU!!! Strategia Integrata de Dezvoltare Locala a Asociatiei Grupul Local Pescaresc Dunarea de Sud Vest – actualizata 07.2022 – SDL actualizare 2022_29.07.2022-semnat

NOU!!! Strategia Integrata de Dezvoltare Locala a Asociatiei Grupul Local Pescaresc Dunarea de Sud Vest – actualizata 18.02.2021

Strategia de dezvoltare locală integrată pentru Asociația Grupul Local Pescăresc Dunărea de Sud-Vest – actualizata 2019

Strategia de dezvoltare locală integrată pentru Asociația Grupul Local Pescăresc Dunărea de Sud-Vest – Varianta initiala

Mai jos puteți regăsi poze de la întâlnirile de animare din cadrul proiectului Sprijin pregătitor în vederea elaborării strategiei de dezvoltare locală integrată pentru Asociația Grupul Local Pescăresc „Dunărea de Sud-Vest”: