Anunț privind lansarea sesiunii de primire proiecte pentru Măsura 1: CONTRIBUȚIA LA VALOARE ADĂUGATĂ ÎN SECTORUL DE PESCUIT ȘI ACVACULTURĂ

Denumire program: Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime Prioritate Uniunii Europene 4 – Creșterea gradului de ocupare

Denumire program: Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime

Prioritate Uniunii Europene 4 – Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale,

Măsura III.3 – Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală pentru pescuit

Strategia de Dezvoltare Locală Integrată pentru Asociația Grup Local Pescăresc Dunărea de Sud-Vest

Nr. apel: 2/2019

Măsura 1: CONTRIBUȚIA LA VALOARE ADĂUGATĂ ÎN SECTORUL DE PESCUIT ȘI ACVACULTURĂ

Informații despre apel:

  • Data de la care pot fi depuse cereri de finanțare: 17.10.2019, ora 10:00;
  • Data până la care pot fi depuse cereri de finanțare: 11.11.2019, ora 24:00;
  • Alocarea financiară totală aferentă apelului de proiect: 2.006.325,00 lei;
  • Cursul de schimb RON – EURO utilizat conform Deciziei DG AMPOPAM: 1 euro = 4,4585 lei
  • Modalitatea de depunere a cererilor de finanțare: În cadrul prezentului apel de proiecte, depunerea cererilor de finanțare și a documentele anexate se va efectua online, prin completarea tuturor câmpurilor din sistemul informatic MySMIS2014 (a se vedea sectiunea 4.3. Depunerea/ Înregistrarea Cererii de finanțare din Ghidul Solicitantului).
  • Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect (ajutorul public nerambursabil): 490.435,00 lei / 110.000 euro.
  • Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect (ajutorul public nerambursabil): 22.292,50 lei / 5.000 euro.
  • Solicitantul de finanțare trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului aferent măsurii – versiunea 3, revizuită în Iunie 2019. Procedura de evaluare și selecție este afișată pe site-ul glpdunareadesudvest.ro ;
  • Orice alte informații se pot solicita de la FLAG Dunarea de Sud Vest, in format electronic, la e-mail: glpdunareadesudvest@yahoo.com sau pe suport de hârtie, la adresa Asociației Grupul Local Pescăresc Dunărea de Sud Vest: Comuna HINOVA, județul Mehedinți (vis-a-vis de grădiniță), cu respectarea termenelor menționate în ghidul solicitantului și/sau Proceduri Operaționale, după caz.

Leave a Comment